اهورا عزیزی
اهورا عزیزی
توسعه دهنده
فاطمه سلیمانی
فاطمه سلیمانی
مدیریت داخلی
اسحاق غلامی
اسحاق غلامی
طراح گرافیک
ابراهیم غلامی
ابراهیم غلامی
مدیریت